• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รายงานผลแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2562นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันที่นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จะเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 2562
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา
ทองชนะเลิศ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญมา 1.นางสาวนฤมล  จำอินทร์
ทองชนะเลิศ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิงพรนภา  จะงาม 1.นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
ทองชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11(6 บท) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงมัตติกา  เปิดช่อง
2. เด็กหญิงวรรณพร  ขจรจิตร์
1.นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
2.นางสิริภางค์  ขาวปอน
ทองชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐธิดา  สมนึก
2. นางสาวดุษฎี  ไวเหลี่ยม
1.นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
2.นางสาวปราณชนก  พรหมดี
ทองชนะเลิศ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงดาวประกาย  จะงาม
2. เด็กชายศรัณย์  หยกภู
3. เด็กชายอดิศร  อินทนนท์
1. นางสิริภางค์  ขาวปอน
2. นางสาวปราณชนก  พรหมดี
 
ทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายนพรัตน์  มณีม่วง
2. เด็กหญิงมัททิตา  ไว้เหลี่ยม
3. เด็กชายวัชรพล  เหล็กเทศ
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
ทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชายธวัชชัย  แสนสมบัติ
 
1.นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
ทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1.นางสาวนพวรรณ  ทนยัง
 
1.นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
ทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์คำสุข
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สอดสี
3. เด็กหญิงรัษฎากร  ถาวรภักดี
4. เด็กหญิงวนิดา  อินทะสร้อย
5. เด็กหญิงวิภาพร  ของเดิม
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คมจริง
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
3. นางสาวธิวาพร  เยียดยัด
 
ทองชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ  สอดสี
2. นางสาวจิรประภา  จำปีหอม
3. นางสาวนันทิชา  การด่วน
4. นางสาวประกายดาว  อิ่มอร่าม
5. นายศิรสิทธิ์  เพชรเก่า
6. นายอนัน  การร้อน
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
3. นางสาวธิวาพร  เยียดยัด
 
ทองชนะเลิศ การประกวดแปรรูปอาหาร
 ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงภัคคีมา  มานะศิริมันต์
2. เด็กหญิงภัทรพร  วาดเขียน
3. เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ทองประสม
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. นางจรรยา  พุทธา
 
ทองชนะเลิศ การประกวดแปรรูปอาหาร
 ม.4-ม.6
1. นางสาวชนากานต์  กุมภาพันธ์
2. นางสาวนริศรา  กุมภาพันธ์
3. นางสาววิภารัตน์  คำฝั้น
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
ทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงกิตติญา  การเก่ง
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  คนเก่ง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จุลพันธ์
1. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
2. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
 
ทองชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว
 ม.4-ม.6
1. นายธนาพล  เกตุมรรค
2. นางสาวภัคจิรา  จะงาม
3. นายอดุลวิทย์  เยียดยัด
1. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
2. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562
หมวดภาษาไทย
ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
ทอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญมา นางสาวนฤมล  จำอินทร์
ทอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เด็กหญิงพรนภา  จะงาม นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
ทอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11
(6 บท) ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงมัตติกา  เปิดช่อง
2. เด็กหญิงวรรณพร  ขจรจิตร์
นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
นางสิริภางค์  ขาวปอน
ทอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ
 (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิดา  สมนึก
2. นางสาวดุษฎี  ไวเหลี่ยม
นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
นางสาวปราณชนก  พรหมดี
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
 ม.4-ม.6
1. นางสาวนพวรรณ  ทนยัง
 
1. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
 
ทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
 ม.4-ม.6
นางสาวธาราทิพย์  เอิกเกริก
 
นางสิริภางค์  ขาวปอน
 
เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 นางสาวพรธิดา  ใจหมั้น นางสาวนฤมล  จำอินทร์
เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แอบอุ่น นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงดาวประกาย  จะงาม
 
1. นางสิริภางค์  ขาวปอน
 
เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 1. นางสาวชุติมา  ลุขมาตย์
 
1. นางสาวนฤมล  จำอินทร์
 
หมวดภาษาไทย
เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)
 ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงชลินดา  ใจตั๋น
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ปุ่นสกุล
1. นายสถิตย์  ขาวปอน
2. นางสิริภางค์  ขาวปอน
เงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 นางสาวพิมกมล  การดี นางสาวนฤมล  จำอินทร์
ทองแดง
 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อำพราง นายรัชชานนท์  ปาละ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทอง
ชนะเลิศ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงดาวประกาย  จะงาม
2. เด็กชายศรัณย์  หยกภู
3. เด็กชายอดิศร  อินทนนท์
1. นางสิริภางค์  ขาวปอน
2. นางสาวปราณชนก  พรหมดี
 
เรียนรวม
ทอง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลนิภา  สอนศรีเทพ
2. นายชนานนท์  สุดจำ
3. นายธีรศักดิ์  ถาเป็นบุญ
1. นายรัชชานนท์  ปาละ
2. นางสาวปราณชนก  พรหมดี
 
ทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. เด็กชายณัฐพัช  โกสุโท
2. เด็กชายถิรวุฒิ  สายพงษ์น้อย
 
1. นายสถิตย์  ขาวปอน
2. นางสิริภางค์  ขาวปอน
 
เข้าร่วม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงญานิศา  ป้องสมาน
 
1. นายรัชชานนท์  ปาละ
 
คอมพิวเตอร์
ทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย  ขจรจิตต์
2. นายบัญญวัติ  อินทนนน์
นายหัสรินทร์  ดอนดี
 
เงิน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวบุณยนุช    สมควร
2. นายวุฒิเดช    หมุดดี
นายหัสรินทร์  ดอนดี
 
ทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. เด็กชายธนากร  บุญบรรดาล
2. เด็กชายนิติกร  ยอดธงชัย
นายหัสรินทร์  ดอนดี
 
กลุ่มการงานอาชีพ
ทอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์คำสุข
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สอดสี
3. เด็กหญิงรัษฎากร  ถาวรภักดี
4. เด็กหญิงวนิดา  อินทะสร้อย
5. เด็กหญิงวิภาพร  ของเดิม
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  คมจริง
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
3. นางสาวธิวาพร  เยียดยัด
 
ทอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ  สอดสี
2. นางสาวจิรประภา  จำปีหอม
3. นางสาวนันทิชา  การด่วน
4. นางสาวประกายดาว  อิ่มอร่าม
5. นายศิรสิทธิ์  เพชรเก่า
6. นายอนัน  การร้อน
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
3. นางสาวธิวาพร  เยียดยัด
 
ทอง
ชนะเลิศ
การประกวดแปรรูปอาหาร
 ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงภัคคีมา  มานะศิริมันต์
2. เด็กหญิงภัทรพร  วาดเขียน
3. เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ทองประสม
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. นางจรรยา  พุทธา
 
ทอง
ชนะเลิศ
การประกวดแปรรูปอาหาร
 ม.4-ม.6
1. นางสาวชนากานต์  กุมภาพันธ์
2. นางสาวนริศรา  กุมภาพันธ์
3. นางสาววิภารัตน์  คำฝั้น
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
ทอง
ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงกิตติญา  การเก่ง
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  คนเก่ง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จุลพันธ์
1. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
2. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
 
ทอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว
 ม.4-ม.6
1. นายธนาพล  เกตุมรรค
2. นางสาวภัคจิรา  จะงาม
3. นายอดุลวิทย์  เยียดยัด
1. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
2. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฐภัทร  ขจรจิตต์
2. เด็กชายธนธรณ์  ขจรจิตร์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  โกวฤทธิ์
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
ทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ม.4-ม.6
1. นายธิติวุฒิ  ของดี
2. นายวีรวัฒน์  นุบุรีจันทร์
3. นายอดิศร  เหล็กหล่อ
 
1. นายสุพจน์  บุญมาเทพ
2. นางวรัญญา  เครือวรรณ
 
เงิน
ชนะเลิศ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 1. เด็กชายจักรกิตต์  เกตุมรรค
2. เด็กหญิงจิราพร  อวดกล้า
3. เด็กชายณัฐกฤษ  จะงาม
1. นางสาวสุพรรณิภา  จริยา
2. นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด
 
คณิตศาสตร์
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐิกาญจน์  กันอุไร
2. นายธนนันท์  สอนเป็ง
3. นางสาวนงลักษณ์  นพคุณ
1. นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
เงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
 ม.4-ม.6
1. นางสาวพิทยารัตน์  ลุขมาตย์
 
1. นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ
 
เงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว
 ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงมณฑการณ์  ใจบ้านดง 1. นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ
เงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว
 ม.4-ม.6
1. นายสุภาเลิศ  เอิกเกริก 1. นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ
เงิน การแข่งขันเวทคณิต
ม.1-ม.3
1. เด็กชายรพีภัทร  อุ้มหอบ 1. นางสาวกิ่งลดา  หมื่นสันธิ
ทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ม.1-ม.3
1.เด็กหญิงกุลสินี  เถาจันทร์ต๊ะ
2.เด็กหญิงศิริวิภา ทรัพย์โสภณ
1. นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด
2. นายสถิตย์  ขาวปอน
เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ
ม.1-ม.3
1. เด็กชายปรเมศ  สารคุณไพศาล 1. นายพงษ์สิทธิ์  สุปัด
เข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ
ม.4-ม.6
1. นางสาวกานต์กวี  เหล็กเทศ 1. นายสถิตย์  ขาวปอน
ภาษาต่างประเทศ
ทองแดง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 1. เด็กชายพีรภัทร เครือคำหล้า
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  ใจช่วย
1. นางสาวกมลศรัณ  จาเลิศ
2. นางสาวสิรินทร์พร หมื่นตาบุตร
วิทยาศาสตร์
ทอง
ชนะเลิศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายนพรัตน์  มณีม่วง
2. เด็กหญิงมัททิตา  ไว้เหลี่ยม
3. เด็กชายวัชรพล  เหล็กเทศ
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แปดนัด
2. เด็กหญิงมิรธาดา  แปงสาย
3. เด็กชายวรเทพ  เทพประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นายทวี  เขื่อนแก้ว
 
ทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายณวรรธน  ใจช่วย
2. เด็กชายอัครเดช  น่าผา
1. นางสาวเด่นดาว  หลีแก้วสาย
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายธนกฤต  บุญมาเทพ
2. นายวรวัฒน์  เยียดยัด
1. นางสาวเด่นดาว  หลีแก้วสาย
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
ทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 1. เด็กชายกิติกร  หมายคอย
2. เด็กชายจักรพงษ์  สมฟอง
1. นายปรัชญา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวเด่นดาว  หลีแก้วสาย
ทอง
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 1. นางสาวธาริณี  เหล็กดี
2. นางสาวสกุลณา  เถาจันทร์ต๊ะ
3. นางสาวอรพรรณ  เจภูติ
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
เงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นายธนวัฒน์  อ้อนแอ้น
2. นายนภดล  พอใจ
3. นายภูชิต  โกวฤทธิ์
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
เงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 1. เด็กชายนิติพนธ์  ตามศักดิ์
2. เด็กชายศุภกิจ  เหล็กเทศ
1. นายปรัชญา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวเด่นดาว  หลีแก้วสาย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ม.4-ม.6
1. นางสาวนฑีกาล  ดินสอ 1. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเจริญจิตสิริ
ทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ
 ม.1-ม.6
1. เด็กหญิงกัญนัชฎา  ขจรจิตต์
2. เด็กหญิงจิระเพชร  การดี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุ่นแอบ
4. เด็กหญิงชาริกุล  ปินใจกุล
5. นางสาวนฤทัย  การดื่ม
6. เด็กหญิงนันทิกานต์ ตั้งเพียร
7. เด็กหญิงพรรณราย  เหล็กดี
8. เด็กหญิงภัทราพร  กลิ่นส่ง
9. เด็กหญิงมนปริยา  โกสุโท
10. นางสาวรุ่งทิวาห์  วงค์ยศ
1. นางมงคลยา  พานดง
2. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเจริญจิตสิริ
3. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
 
เงิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนภพ  นพคุณ
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ทรายปัญโญ
1. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเจริญจิตสิริ
2. นางมงคลยา  พานดง
สุขศึกษา และพลศึกษา
ทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา หมายคอย
2. เด็กหญิงสุติกา  ใจจอมกุล
1. นายสนั่น  กาญจนเชษฐ์
2. นางจรรยา พุทธา
ทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นายวีระชัย  คมจริง
2. นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ
1. นายสนั่น  กาญจนเชษฐ์
 2. นางจรรยา พุทธา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ทอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ม.1-ม.3
เด็กชายธวัชชัย  แสนสมบัติ
 
นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
ทอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 นางสาวนพวรรณ  ทนยัง
 
นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว
 
นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 นางสาวนพวรรณ  ทนยัง
 
นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว
 
นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
เข้าร่วม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 นางสาวสุทธิรักษ์  การดื่ม นายสุรเดช  ตื้อยศ
 
12 ก.ย. 62 | รับชม : 1362 ครั้ง