• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์


ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

 
ด้วย โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ดังนั้น อาศัย ความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว.๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/ ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ชื่อตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง เป็นเวลา 1 ปี
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
21 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
2.3 เพศชาย และผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2.4 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.5 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล / สาธารณะ ตามกฎหมาย
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน
2.9 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือเป็นโรคที่เป็น อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
2.11 มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับรถยนต์ มีความรู้ความเข้าใจในการ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ได้
2.12 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ การขนส่งเป็นอย่างดี
2.13 มีความรู้ความสามารถพิเศษหรือมีความชำนาญเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า ช่างแอร์
2.14 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.1 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายไปติดต่อราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ใน สภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทําความ สะอาดภายในและภายนอกรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ
3.2 ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ระหว่าง วันที่ 21 -27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ
4.2 เอกสารที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัครเป็นเอกสารฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้
(1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
(2) สําเนาใบแสดงวุฒิทางการศึกษา
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(5) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์
(6) สําเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
(7) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(8) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 2 รูป
(9) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ กพ.ว่าด้วยโรค(พ.ศ.2553)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่
28 พฤศจิกายน 2562 ณ บอร์ดหน้าห้องสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
6. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จะดําเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดังนี้ วัน เวลา วิธีการคัดเลือก
วัน เวลา วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
สอบภาคปฏิบัติ(ความสามารถในการขับรถยนต์)
สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและความรู้ความสามารถพิเศษ)
 
50
50
รวมคะแนน 100
 
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และคะแนนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
8. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยการ ติดประกาศที่บอร์ดหน้าห้องสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั้งนี้จะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลําดับผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้ คะแนนจากการสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นอยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มีลําดับ เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้ลําดับที่ดีกว่า ทั้งนี้ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
9.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
9.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกไปแล้ว
2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามที่โรงเรียนกําหนด
(4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
10.1 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จะดําเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกในลําดับที่ 1  ก่อน
10.2 การจ้างตามข้อ 10.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพ เป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ
10.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่โรงเรียนเรียกมารายงานตัว ต้องมาทําสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ณ ห้องสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในลําดับ 1 ให้มาทําสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการดํารง ตําแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชํานาญการ
10.4 ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือมี ความรู้ ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จ้าง ทราบล่วงหน้า
10.5 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการจัดจ้างครั้งต่อไป ผู้รับจ้างจะต้องมีผลการประเมิน จากผู้จ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว
( นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว )
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
 

22 พ.ย 62 | รับชม : 420 ครั้ง