• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

 
ด้วย โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ดังนั้น อาศัย ความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว.๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/ ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ชื่อตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง เป็นเวลา 1 ปี
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
21 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
2.3 เพศชาย และผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2.4 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.5 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล / สาธารณะ ตามกฎหมาย
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน
2.9 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือเป็นโรคที่เป็น อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
2.11 มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับรถยนต์ มีความรู้ความเข้าใจในการ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ได้
2.12 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ การขนส่งเป็นอย่างดี
2.13 มีความรู้ความสามารถพิเศษหรือมีความชำนาญเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า ช่างแอร์
2.14 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
//…3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.1 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายไปติดต่อราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ใน สภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทําความ สะอาดภายในและภายนอกรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ
3.2 ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา
3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ระหว่าง วันที่ 21 -27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ
4.2 เอกสารที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัครเป็นเอกสารฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้
(1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
(2) สําเนาใบแสดงวุฒิทางการศึกษา
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(5) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์
(6) สําเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
(7) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(8) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 2 รูป
(9) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ กพ.ว่าด้วยโรค(พ.ศ.2553)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่
28 พฤศจิกายน 2562 ณ บอร์ดหน้าห้องสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
6. วัน เวลา สถานที่ และวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จะดําเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดังนี้ วัน เวลา วิธีการคัดเลือก
วัน เวลา วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
สอบภาคปฏิบัติ(ความสามารถในการขับรถยนต์)
สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและความรู้ความสามารถพิเศษ)
 
50
50
รวมคะแนน 100
 
//...7. เกณฑ์การตัดสิน
 
 
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และคะแนนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
8. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยการ ติดประกาศที่บอร์ดหน้าห้องสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั้งนี้จะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลําดับผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้ คะแนนจากการสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นอยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มีลําดับ เลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ได้ลําดับที่ดีกว่า ทั้งนี้ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
9.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
9.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตําแหน่งที่ได้รับคัดเลือกไปแล้ว
2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามที่โรงเรียนกําหนด
(4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
10.1 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จะดําเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกในลําดับที่ 1  ก่อน
10.2 การจ้างตามข้อ 10.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพ เป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ
10.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่โรงเรียนเรียกมารายงานตัว ต้องมาทําสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ณ ห้องสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในลําดับ 1 ให้มาทําสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการดํารง ตําแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชํานาญการ
10.4 ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือมี ความรู้ ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จ้าง ทราบล่วงหน้า
10.5 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการจัดจ้างครั้งต่อไป ผู้รับจ้างจะต้องมีผลการประเมิน จากผู้จ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว
( นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว )
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
 

22 พ.ย 62 | รับชม : 101 ครั้ง