• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาการสอบ O-NET

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาการสอบ O-NET
.........................................
ด้วย โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลคะแนน
O-NET ในปีการศึกษา 2562 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สอบในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2563) ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 20 ทุน ทุนละ1,000บาท พร้อมเกียรติบัตร, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
จำนวน 15 ทุน ทุนละ1,000บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการสอบ
O-NET และเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 1. นักเรียนต้องได้คะแนนสอบO-NET เท่ากับ หรือสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 2. นักเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ ข้อ 1 มีมากกว่าจำนวนทุนการศึกษา ให้พิจารณาลำดับจากคะแนนเฉลี่ยรวม
ทางโรงเรียนจึงกำหนดค่าเป้าหมายคะแนนสอบ O-NET ดังนี้
ชั้น วิชา/คะแนน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ
มัธยมศึกษาปีที่3 60 35 40 30 -
มัธยมศึกษาปีที่6 40 25 35 25 35
ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนที่มีคะแนนสอบ O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 จะได้รับเกียรติบัตรทุกวิชา

19 ธ.ค. 62 | รับชม : 260 ครั้ง