• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ทุนการศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชีวิต ปีการศึกษา๒๕๖๒

เรื่อง ทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชีวิต” ปีการศึกษา๒๕๖๒
 
ด้วยงานแนะแนว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้จัดทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษา
“ทุนส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชีวิต” เพื่อให้นักเรียนได้นำทุนการศึกษาใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาเล่าเรียน สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามจึงได้จัดทำกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชีวิต” จากกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จำนวน ๑๒ ทุนห้องเรียนละ ๑ ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ดังนี้
๑. นักเรียนเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒. นักเรียนเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นคนดี มีจิตอาสาและเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของทางโรงเรียนและจะมอบทุนการศึกษา
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ “วันสถาปนาและวันวิชาการของโรงเรียน”
19 ธ.ค. 62 | รับชม : 146 ครั้ง