• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ทุนการศึกษา เพชรทองกวาวปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรื่อง ทุนการศึกษา “เพชรทองกวาว” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
ด้วยโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม  โดย เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม “เป็นคนดี  คนเก่ง  มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  จึงได้จัดทำกิจกรรม “เพชรทองกวาว”  มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  จำนวน  ๒๔ ทุน  ซึ่งแบ่งทุนเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑.            ทุนประเภทนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามทั้งในห้องเรียน  โรงเรียน  ครอบครัว และชุมชน จำนวน  ๖  ทุน  ทุนละ  ๕๐๐ บาท
๒.            ทุนประเภทนักเรียนมีจิตอาสาในห้องเรียนและโรงเรียน
โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและโรงเรียน จำนวน  ๖  ทุน  ทุนละ  ๕๐๐ บาท
๓.            ทุนประเภทนักเรียนมีจิตอาสาในครอบครัวและชุมชน
โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียนที่ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชน  จำนวน  ๖  ทุน  ทุนละ  ๕๐๐ บาท
๔.            ทุนประเภทนักเรียนดี
โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้น  จำนวน  ๖ ทุน ทุนละ  ๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของทางโรงเรียนและจะมอบทุนการศึกษา
ในวันศุกร์ที่ ๒๑เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ “วันสถาปนาและวันวิชาการของโรงเรียน”
19 ธ.ค. 62 | รับชม : 141 ครั้ง