• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 กลุ่มที่ 1

นักเรียนทั่วไป/นักเรียนการศึกษาพิเศษ
ตอบแบบสอบถาม

 กลุ่มที่ 2

ข้าราชการพลเรือน (สพฐ. ส่วนกลาง) และบุคลากรทางการศึกษา (สพท.)
ตอบแบบสอบถาม

 กลุ่มที่ 3

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ตอบแบบสอบถาม

 กลุ่มที่ 4

ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษา/องค์กรภาครัฐ/เอกชน และอื่นๆ
ตอบแบบสอบถาม
15 เม.ย. 63 | รับชม : 213 ครั้ง