• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ บริษัทสร้างการดี ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2563

ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมี นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
16 ธ.ค. 63 | รับชม : 128 ครั้ง