• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 194 หมู่ที่ 4 บ้านจ๋ง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  โรงเรียนห่างจากอำเภอเมืองปานเป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประมาณ 30 กิโลเมตร  เส้นทางการเดินทางเป็นถนนลาดยางตลอดระยะทางโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเดิมเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเมืองปานวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเมืองปาน  ที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเพิ่มปริมาณนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มากขึ้น เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นชนบทที่ยากจน  เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบ้านจ๋ง  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปาน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง ในปีการศึกษา2528  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก แต่สถานที่แออัดไม่เพียงพอทางโรงเรียนร่วมกับสภาตำบลทุ่งกว๋าว ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง เป็นอาคารไม้ไผ่หลังคามุงจากและทางราษฎรได้บริจาคที่ดิน 158 ไร่ ในปีเดียวกันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเมืองปานวิทยา พร้อมแต่งตั้งให้นายเกตุ  เปี้ยอุตร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา มารักษาการครูใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมอีกตำแหน่งหนึ่งและจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบ ชค 104 1 หลัง บ้านนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง 
       ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2529  ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม”และกรมสามัญศึกษาได้ แต่งตั้งให้นายประยุทธ  ฤทธิ์จิตเพียร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พร้อมจัดอัตรากำลังครูอาจารย์ให้จำนวน 7  อัตรา ประกอบด้วย  ครู – อาจารย์ 6  คน  นักการภารโรง  1  คนโดยมีห้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  2  ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  2  ห้องและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้อง ในขณะนั้นมีนักเรียน  158  คน โดยจัดการศึกษาแบบโรงเรียนสหศึกษา
      ปีการศึกษา  2529   มีครู-อาจารย์  9  คน  นักการภารโรง  2  คน 
       ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้อาคารเรียน  108 ล จำนวน  1  หลัง และบ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน  1  หลัง  มีครู-อาจารย์  10  คน  นักการภารโรง  2  คน ในปีนี้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตชนบทยากจน 38 จังหวัด จัดการเรียนการสอนแบบกึ่งระบบโรงเรียน คือ เรียนวิชาสามัญเต็มวันเฉพาะวันพุธ ส่วนวันอื่นๆเรียนวิชาสามัญครึ่งวันเช้า  ส่วนครึ่งวันบ่ายให้นักเรียนฝึกทักษะงานอาชีพที่บ้านนักเรียน 
       ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนได้ขยายเขตไฟฟ้าเข้าโรงเรียนและมีครู-อาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น 15 คนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27  จำนวน 1 หลัง  ถังเก็บน้ำฝนแบบฝ 33  จำนวน 1 ชุด 
       ปีการศึกษา 2532  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร ชค 104  และบ้านพักนักเรียน  5  หลัง  โดยมี    นายสกล   ไหมสาสน์  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
       ปีการศึกษา 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาดมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 
       ปีการศึกษา 2534  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง
       ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมและโรงอาหารแบบ  100/27  จำนวน 1 หลัง และใช้งบประมาณเหลือจ่ายก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33 จำนวน 2 ชุด และขุดสระเก็บน้ำ ขนาด 30 x 50 x 3  เมตร จำนวน 1 สระ  มีครู-อาจารย์ จำนวน 19  คน  มีครู-อาจารย์ไปช่วยราชการ 3 คนและมาช่วยราชการ  1 คน ดังนั้นมีครู-อาจารย์ปฏิบัติงานที่โรงเรียนจำนวน 17  คน
       ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ชค  108 ล/30  จำนวน  1  หลัง  และบ้านพักภารโรงแบบมาตรฐานอีกจำนวน  1  หลัง  ในปีการศึกษานี้ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
       ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียน 8  คนได้รับจำนวน 4 หลัง มีนางจุรีย์   สร้อยเพชร   มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดลำปางในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในสถานศึกษา   และได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง   ในการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา ( Sound  Laboratory )  และได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 3  กลุ่มวิชาเลือก  คือ  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , ศิลป์- คำนวณ และช่างอุตสาหกรรม
       ปีการศึกษา 2538  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.)  และโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) รุ่นที่ 1มีครูอาจารย์จำนวน  20  คน นักการภารโรง จำนวน 2  คน  มีนักเรียนจำนวน  414  คน มีห้องเรียนจำนวน 12 ห้องเรียน  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5) ได้รับจัดสรรงบประมาณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง ในการพัฒนาถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ภายในโรงเรียน และชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 11 ชุดและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด
      ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในด้านชั้นวางหนังสือ  หนังสือ  พื้นเซรามิก  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน  1  ชุด  โทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีทัศน์จำนวน  1  ชุด เครื่องฉายวิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์จำนวน  1  ชุด  เต้นท์สนาม  1  หลัง  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้เป็นศูนย์ของการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลทุ่งกว๋าวโดยได้รับจานสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์การรับสัญญาณภาพจำนวน 1 ชุด  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ  6  ที่นั่ง  โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กโดยมีนางจุรีย์  สร้อยเพชร  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และนายบุญเสริญ  สุริยา  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
     ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.) ดีเด่นและโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(รพชส.) ดีเด่น นักเรียนคือ นางสาวศิริพร  โกวฤทธิ์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2540 นี้ นางรุ่งนภา  คงรอด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 และ มีนายสายัณห์  พรมใส   ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2541   
       ปีการศึกษา  2541  โรงเรียนมีนักเรียน 446 คน แบ่งออกเป็น 14 ห้องเรียน มีครู-อาจารย์จำนวน 21 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง  ได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 10 เครื่อง  งบประมาณ 998,000 บาท และคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 650,000  บาท
       ปีการศึกษา  2542  โรงเรียนมีนักเรียน 498 คน แบ่งออกเป็น 17 ห้องเรียน  มีครู- อาจารย์ จำนวน  23 คน   นักการภารโรง จำนวน 2 คน    ครูอัตราจ้าง  จำนวน 1 คน และผู้บริหารโรงเรียนคือนางรุ่งนภา  คงรอด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2543
         ปีการศึกษา 2543  โรงเรียนมีนักเรียน 527 คน แบ่งออกเป็น17 ห้องเรียน คือ 3-3-2-/3-3-3มีครู-อาจารย์จำนวน  27 คน  นักการภารโรง  2 คน ครูอัตราจ้าง  1 คน
        ปีการศึกษา 2544  โรงเรียนมีนักเรียน  526  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ  3-3-3/3-3-3  มีครู-อาจารย์จำนวน  25  คน นักการภารโรงจำนวน 2 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน และโรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษา ปี 2544
        ปีการศึกษา 2545  โรงเรียนมีนักเรียน 594 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  30 คน  นักการภารโรงจำนวน 2 คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน 2 คน
       ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนมีนักเรียน  607  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีนายทรงศักดิ์  สาแก้ว ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีครู-อาจารย์จำนวน  30 คน    นักการภารโรงจำนวน 2 คน  ครูอัตราจ้างจำนวน 2คน  โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20  มิถุนายน  2547  โดยมีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี หรือ A3  ทั้ง 14  มาตรฐาน โรงเรียนเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 ซึ่งมี 3 อำเภอคือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองปาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 และได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ในการคัดเลือกสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานเรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์ ปีการศึกษา 2546 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนมีนักเรียน  595  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน 29คน  นักการภารโรงจำนวน  2คนโรงเรียนได้รับพระราชทานโล่และเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา “รักการอ่าน สานสู่ฝัน”  ในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 2546  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคม ระดับมัธยมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2547   อาจารย์ใหญ่ทรงศักดิ์  สาแก้ว รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2547  จากองคมนตรีธานินทร์กรัยวิเชียร เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม  2547
       ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนมีนักเรียน  597  คน   แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  31  คน นักการภารโรงจำนวน  2 คน
       ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนมีนักเรียน  604  คน  แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  31   คน นักการภารโรงจำนวน  2   คน  และโรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดลำปาง
       ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีนักเรียน  596  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  31   คน  นักการภารโรงจำนวน  2  คนและโรงเรียนได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน  ระดับจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัล Best of the best  นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  เนื่องในงานมหัศจรรย์เด็กไทยมหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้น
       ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมีนักเรียน  540  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  30คน นักการภารโรงจำนวน  2   คน
       ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมีนักเรียน 538  คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  30คนนักการภารโรงจำนวน  2   คน  ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีนักเรียน 518 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 3-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  31คนนักการภารโรงจำนวน  2   คนผู้บริหารโรงเรียน นายพิมนน์ปิติลุ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนมีนักเรียน 518 คน แบ่งออกเป็น 18 ห้องเรียน คือ 2-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  31 คนนักการภารโรงจำนวน  2   คนผู้บริหารโรงเรียน นายมานัส นพคุณ   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555
ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนมีนักเรียน 449 คน แบ่งออกเป็น 17 ห้องเรียน คือ 2-3-3/3-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  34 คนนักการภารโรงจำนวน  2 คนโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และได้มีการจ้างครูชาวต่างชาติ(ครูภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 คน และครูสอนภาษาจีนจำนวน 1 คน

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนมีนักเรียน 400 คน แบ่งออกเป็น 15 ห้องเรียน คือ 2-2-3/2-3-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  31 คนนักการภารโรงจำนวน  2 คน
ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนมีนักเรียน 324 คน แบ่งออกเป็น 13 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-3 มีครู-อาจารย์จำนวน  31 คนนักการภารโรงจำนวน  2 คนผู้บริหารโรงเรียน นายวิโรจ หลักมั่น  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 24 มกราคม2557นางสาววันวิสาข์  สมคะเน ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนมีนักเรียน 252 คน แบ่งออกเป็น 11 ห้องเรียน คือ 1-2-2/2-2-2มีครู-อาจารย์จำนวน  25 คนนักการภารโรงจำนวน  2 คน โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนกึ่งถาวร หอประชุมโรงอาหาร งบประมาณ 820,200 บาท  งบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษาฯ ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ งบประมาณ  800,000 บาท  งบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำเขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,200,000 บาท  และงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 150,000 บาท
ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนมีนักเรียน 221 คน แบ่งออกเป็น 11 ห้องเรียน คือ 2-1-2/2-2-2มีครู-อาจารย์จำนวน  24 คนนักการภารโรงจำนวน  2 คนโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล จำนวน  3  รายการ  ดังนี้ 
1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 150,000 บาท 
2) ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/ 49 งบประมาณ  618,500บาท
3) ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/ 49 งบประมาณ  490,900บาท
ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนมีนักเรียน 216 คน แบ่งออกเป็น 11 ห้องเรียน คือ 2-2-1/2-2-2มีครู-อาจารย์จำนวน  25 คนนักการภารโรงจำนวน  2คนโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับกิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างฯ รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 200,000 บาท
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีนักเรียน 200 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2มีครู-อาจารย์จำนวน  25 คนนักการภารโรงจำนวน  2 คนโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ค้างค่าสาธารณูปโภค (รายการค่าไฟฟ้า) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 27,637.33 บาทและได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินการ (ค่าใช้สอย) เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 497,000 บาท
 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีนักเรียน 193 คน แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน คือ 2-2-2/2-2-2 มีครู-อาจารย์จำนวน  25 คนนักการภารโรงจำนวน  1 คน ผู้บริหารโรงเรียน นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน)ในช่วงเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ค้างค่าสาธารณูปโภค (รายการค่าไฟฟ้า) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 50,402.31 บาท