• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ดาวน์โหลด

แผนงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.11 MB 166 29 มี.ค. 65
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.89 MB 113 29 มี.ค. 65
2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 3.05 MB 133 20 ก.ค. 65
การวิเคราะห์งบประมาณรายรับ ? รายจ่าย ของเงินงบประมาณ ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.30 MB 106 20 ก.ค. 65
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 7.20 MB 282 22 ธ.ค. 64
ที่มางบประมาณ2564 ดาวน์โหลด 0.09 MB 138 2 ต.ค. 63
งบประมาณคงเหลือปี63งานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.17 MB 134 2 ต.ค. 63
งบประมาณคงเหลือปี63งานบุคคล ดาวน์โหลด 0.05 MB 124 2 ต.ค. 63
งบประมาณคงเหลือ63งานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.05 MB 135 2 ต.ค. 63
งบประมาณคงเหลือ63งานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด 0.05 MB 128 2 ต.ค. 63
งบประมาณงานบุคคล64 ดาวน์โหลด 0.06 MB 123 2 ต.ค. 63
งบประมาณงานงบประมาณ64 ดาวน์โหลด 0.06 MB 124 2 ต.ค. 63
งบประมาณงานบริหารทั่วไป64 ดาวน์โหลด 0.06 MB 151 2 ต.ค. 63
งบประมาณงานวิชาการ64 ดาวน์โหลด 0.24 MB 143 5 ต.ค. 63
งบสำรองจ่าย64 ดาวน์โหลด 0.05 MB 123 8 ต.ค. 63
บริหารงบประมาณภาพรวม64 ดาวน์โหลด 0.05 MB 120 8 ต.ค. 63
ฟอร์มการเขียนโครงการปีงบ64 ดาวน์โหลด 0.11 MB 120 8 ต.ค. 63
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์-กลยุทธ์ 2563-2566 ดาวน์โหลด 0.02 MB 125 8 ต.ค. 63