• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ: การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี #ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา ง22221

เผยแพร่ผลงานวิชาการ: การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา ง22221
ช้้นมัธยมศึกษาปีที่2 จํานวน 2.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 4 คาบ /สัปดาห์ 80 คาบ/ภาคเรียน
ครูผู้สอน นางสรัญญา เรือนคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี

คลิ๊กเพื่อศึกษาบทเรียน >>ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1 รหัสวิชา ง22221


#ชุดกิจกรรมที่ 1  ความรู้พื้นฐานการถนอมและแปรรูปอาหาร

 
22 เม.ย. 62 | รับชม : 348 ครั้ง