• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2567

ข้อมูลนักเรียน ทุ่งกว๋าววิทยาคม ปีการศึกษา 1/2567
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 12 8 20
ม.1/2 11 9 20
ม.2/1 4 8 12
ม.2/2 4 8 12
ม.3/1 8 9 17
ม.3/2 10 9 19
รวม 49 51 100
ม.4 12 5 17
ม.5/1 2 14 16
ม.5/2 8 0 8
ม.6 11 9 20
รวม 33 28 61
       
รวมทั้งหมด 161