• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 
นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง