• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
  ชีววิทยา นายทวี  เขื่อนแก้ว
ว 31201 ฟิสิกส์ 1 นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
ว 31221 เคมี 1 นายปรัชญา  จันทร์แก้ว
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ค 31101 ณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 นางสาวกิ่งลดา หมื่นสันธิ
ค 31101 คณิตศาสตร์ นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด
ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 นางสาวกิ่งลดา หมื่นสันธิ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
อ 31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
  ภาษาจีน นางสาวสุพรรณิภา  จริยา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท 31101 ภาษาไทย นางศิริญญา เขื่อนแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย นางมงคลยา  พานดง
     
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
  ศิลปะ นายสุรเดช ตื้อยศ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ง 31213 โครงงานอาชีพ1 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
  งานธุรกิจ(ม.ปลาย) นายสถิตย์ ขาวปอน