• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ค 23101 คณิตศาสตร์ นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท 23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 นางศิริญญา เขื่อนแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
 ส23101 สังคมศึกษา 5 นางมงคลยา พานดง
 ส231012 ประวัติศาสตร์5 นางมงคลยา พานดง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ง 23222 โครงงานนักธุรกิจน้อย นายดวงเด่น พิจอมบุตร
ง 23212  งานจัดสวนถาด นายดวงเด่น พิจอมบุตร