• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อัลบัมทั้งหมด

การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันคณิตศาสตร์ วันต่อต้านยาเสพติด และวันรักษ์ไทย ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2567

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2567

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมเวียนเทียน และถวายตนเป็นพุทธมามกะ วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดห้องน้ำ ตามนโยบาย สพฐ.

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

จัดทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชน ปีการศึกษา2566

ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2566

วันสถาปนาโรงเรียน "38ปี ทุ่งกว๋าวนิทัศน์ อัตลักษณ์วิถี" ปีการศึกษา 2566

นิเทศโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2566

การนิเทศ ติดตาม และประเมินการบริหารและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม ปีการศึกษา 2566

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีการศึกษา2566

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

กีฬาสีภายในโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2566

โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโครงการเยาวชนทุ่งกว๋าวเข้าใจเอดส์และเพศศึกษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันคณิตศาสตร์ และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมยุวเกษตรกร ปีการศึกษา 2566

การนิเทศติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566

การประเมินสภาต้นแบบ ปีการศึกษา 2566

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา 2566

สภานักเรียนสัญจร ปีการศึกษา 2566

อบรมการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า 2566

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2566

ถวายตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปีการศึกษา2566

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โครงการเจลล้างมือปลอดภัย ห่างไกลเชื้อไวร้าย ปีการศึกษา2566

วันสถาปนาโรงเรียนและเปิดบ้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565

วันครู ปีการศึกษา2565

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา2565

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา2565

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา2565

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ทองกวาวเกมส์ ครั้งที่37 ปีการศึกษา 2565

โครงการปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปีการศึกษา2565

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา2565

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา2565

แห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา2565

หล่อเทียนพรรษา 2565

กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิถีไทย วิถีใหม่ new normal

วันต่อต้านยาเสพติด 2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2565

กิจกรรมทองกวาวเกมส์ 36 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมภาษาจีน ปีการศึกษา 2564

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริปีที่ 9 ปีการศึกษา 2564

(Performance Agreemant : PA) และรับมอบเกียรติบัตร

การประชุมผู้ปกตรองนักเรียปีการศึกษา 2564

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนาการ (PA)

พิธีถวายราสดุดี เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนทุ่งกว๋าวววิทยาคม สพมลำปาง ลำพูน

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความซื่อสัตย์ ร่วมต้านทุจริต 4+6 Model

งานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเมืองปานปีการศึกษา 2564

นำเสนอการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาถนอมและแปรรูปอาหารท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำแคบหมู

กิจกรรม28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National flag day)ปี 64

ขอแสดงความยินดีและมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการปี 64

โรงเรียนทุ่งกว๋าวววิทยาคม ขอยินดีต้อนรับ นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดปีการศึกษา 2564

รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาด เล็ก รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาด เล็ก ปีการศึกษา 2564 รางวัลเหรียญทองครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทั

ประชุม?ติดตามและทบทวนแนวทางการสอนออนไลน์?#ได้เตรียมระบบการสอนออนไลน์?ผ่านAppZoom?ซึ่ง?โรงเรียน?มี? license? zoom? ที่สนับสนุน?โดยโครงการ?โรงเรียน?คุณภาพ?ต่อเนื่อง?(TSQP?2) กสศ.และภาคีเครือข่าย? กรณีปิ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์คณะครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ในสถานการณ์ COVID- 19 ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ 2564

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564

รับรายงานตัว มอบหนังสือเรียน รับเงินค่าอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเก็บเงินระดุมทุนภาคเรียนที่1/2564

วันเกียรติยศ ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกล และทดสอบวิชาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

นิเทศ ติดตาม โครงงานคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2563

โครงงานคุณธรรม นวัตกรรมยกระดับคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ?นวัตกรรมคุณภาพนักเรียน? วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ทองกวาว รับรางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการมีงานทำ&ตามหลักสูตรต้านทุจริต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

กิจกรรมคริตร์สมาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตรุษจีน 2563

บริษัทสร้างการดี ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 7-10ธันวาคม 2563

"ทองกวาวเกมส์ ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563

สูตร? S.S.A.T.C? ณ? ค่ายลูกเสือโรงเรียน?ห้างฉัตร?วิทยา? สพม.35

บริษัท?สร้างการดีผลิต?ภัณฑ์?แปรรูป?อาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น

Best? Practice? ?ผู้บริหารตามโครงการ?โรงเรียน?สุจริต? สพม.35

คุณหยาง เฉิน ประธานโรตารี่ดอยพระบาท? ตัวแทนโรตารี่กรุงเทพ?ใต้ และเครือข่ายทาง?การศึกษา?ของโรงเรีย?น? ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพ?น้ำ? เพื่อมอบเครื่องกรองนำ? รวมทั้งหนังสือ?เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเด

เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาฟุตซอล อายุ15ปีชาย ประเภทการแข่งขันนักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประจำปี2563

โรงเรียน?บ้านสามขา? มา?ศึกษา?ดูงานการขับเคลื่อน?โรงเรียน?สุจริต?&โรงเรียนคุณธรรม&หลักสูตร?บูรณาการ?เพื่อการมีงานทำ-มี อาชีพ?"

บริษัท?สร้างการดี" โครงการ?โรงเรียน?สุจริต? ภาคเหนือ?

ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการมหิงสาสายสืบประจำปี2562

การบรรยายภาณพ ครูพี่ณัฐ ศิริณสาร

จิตอาสา? เราทำดี? ด้วยหัวใจ? ถวายเป็นพระราชกุศล?แด่ในหลวง?รัชกาลที่?9" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต? 13?ตุลาคม?63?

โรงเรียนบ้านปงแพ่ง สพป.ลำปาง เขต2มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม-โรงเรียนสุจริต-หลักสูตร?บูรณาการ?เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพและPLC.

ตัวแทนครู นักเรียนเข้าร่วมอบรมสำนักงานเกษตรลำปาง

อบรมแผนป้องกันรับมือแผ่นดินไหวและเมื่อเกิดไฟไหม้?เพื่ิอให้เกิดความปลอด?ภัยในสถานศึกษา? ตามแผนฯภัยภิบัติ?สถานการณ์?ฉุกเฉิน

สโมสรโรตารี่?กรุงเทพ?ใต้และประธานโรตารี่ดอยพระบาท? ได้มาลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพ?น้ำ? เพื่อมอบเครื่องกรองนำ? รวมทั้งหนังสือ?เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเดินเยี่ยมชั้นเรียน

"วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 63"

อบรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม หัวใจ Strong ปีการศึกษา 2563

การจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ โครงงานคุณธรรม 10 กันยายน 2563

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี หลักสูตรบูรณาการเพื่อการมีงานทำ สู่อาชีพ ผลงานการแปรรูปอาหาร ข้าวโพดอบเนย

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ2563 ?บ่อก๊าซชีวภาพแบบถุงผ้าใบ?

ศึกษาเรียนรู้สืบสานประวัติศาสตร์ลำปาง ณ มิวเซียม จังหวัดลำปาง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563

ติดตาามการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคมของทุกปี วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันอาเซียน ปีการศึกษา 2563

ร่วมเผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตและโครงการช่อสะอาด

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2563

พีธีถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น"

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น"

วันไหว้ครูปีการศึกษา 2563

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณืโควิด

รับรายงานตัว มอบหนังสือเรียน รับเงินค่าอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายเก็บเงินระดุมทุนภาคเรียนที่1/2563

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำรับเกียรติบัตรเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563

ผู้อำนวยการ คณะครูลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน ในการเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบตัวนักเรียน มอบหนังสือเรียนและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนเก็บเงินระดมทุนภาคเรียน1/2563ม.1-ม.6

ร่วมแลกเปลี่ยน?รับฟังแนวทาง "การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในสถานการณ์?โควิด-19?

ประชุมแลกเปลี่ยน?เรียนรู้การจัดทำห้องเรียนออนไลน์?และประชุมสรุป?การทดลองการเรียนการสอนระบบทางไกล?ฯ? สัปดาห์?ที่1? เริ่มต้นทดลองใช้?Class? start..

ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19)

Big Cleaning Day เตรียมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

?ประชุม?คณะครูและ?บุคลากร?เพื่อเตรียมความพร้อม?และกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา?ทางไกลระยะที่?2? ทดลองการเรียนการสอน18 พ.ค.-30 มิ.ย.63? ผ่าน?App? Zoom?

ร่วมรับชมออนไลน์?การประชุมทางไกล? สพฐ.ในสถานการณ์?โค?วิด?-19

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา2562

วันสถาปนาโรงเรียน เปิดบ้านวิชาการ และผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมชวนน้องดูสุรุปราคาที่ทุ่งกว๋าว

ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่และเวียงกุมกามปีการศึกษา2562

ยกย่องเชิดชูเกียรติแสดงความยินดีครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นปี2562

"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา2562

รางวัลแด่ครูผู้ที่ปฏิบัติ?ตนเป็นแบบอย่าง?ที่ดีแก่ศิษย์? และเป็นครูที่ครองตน? ครองคน? ครองงาน

ขอแสดงความยินดี คนเก่งทองกวาว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2562

รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และคริสตร์มาสปี2562

ชวนน้องดูฟ้า สุริยุปราคาที่ทุ่งกว๋าว ปีการศึกษา 2562

สมศ.รอบ4 ปีการศึกษา 2562

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พิธีถวายราชสดุดี ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2562

กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ทองกวาวเกมส์ ครั้งที่ 34

ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันศ์ ประจำปี2562

งานสลากภัตร บ้านทุ่งข่วง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

งานเกษียณข้าราชการครูและภารโรงประจำปีงบประมาณ2562

ศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ2562

นายบุญเรือง แสนอิ่นคำ ได้ร่วมประชุมสัมนาวิชาการสร้างความสำเร็จในการทำงานและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ

โครงการมหิงสาปี2561

เกษียณสุขเกษม ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้อำนวยการสพม.35ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ25/09/2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมงานเยาวชนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศปี2562

อบรมSTEM Education 1ปีการศึกษา2562

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวังเหนือวิทยาปีการศึกษา 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตำบลทุ่งกว๋าว ประจำปี 2562

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดูแลให้คำแนะนำในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(เพิ่มเติม)

อบรมปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2562

สัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง2562

กิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษาปีการศึกษา2562

กิจกรรมวันอาเซียนปีการศึกษา2562

กิจกรรมถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรม English Camp ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2562

อบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนักเรียนปีการศึกษา 2562

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติปีการศึกษา 2562

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562

วันสุนทรภู่ วันรักษ์ไทย วันต่อต้านยาเสพติดโลก สัปดาห์วิทยฯคณิตฯ62

โครงการตำบลทุ่งกว๋าว รณรงค์ลดโลกไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมพลังอ่านฉลากก่อนบริโภคปี 2562

กิจกรรมวันไหว้ครูและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการฝึกอบรมเทคโนโลยีพลังงานปีการศึกษา2562

กิจกรรมถวายพระพรและจิตอาสาปีการศึกษา 2562

อบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปี2562

วันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2562

โครงการยุวชนประกันภัยปีการศึกษา 2562

วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562

"อบรมนักเรียนแกนนำ" ขับเคลื่อนสู่การปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องเรียน เรื่องพฤติกรรรม " คนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิต"

ประชุมเลือกประธานเครือข่ายและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมปีการศึกษา 1/2562

งานประเพณีรดน้ำดำหัวของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองปาน

วันเกียรติยศปีการศึกษา 2561

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา 2561

กิจกรรมPLC&LSการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู&กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2561