• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

นวัตกรรมของนายสุพจน์ บุญมาเทพ

ชื่อผลงาน     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  งานเขียนแบบพื้นฐานรายวิชา  งานเขียนแบบเทคนิค1  รหัสวิชา  31237 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ชุดที่  7
เรื่อง  รูปสามมิติในงานเขียนแบบ
 ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม  สุพจน์  บุญมาเทพ

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด