• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ดาวน์โหลด

การดำเนินการในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     ครั้ง วันที่
การรายผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ดาวน์โหลด 7.28 MB 5,510 16 ก.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฉบับปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.62 MB 1,331 31 พ.ค. 64
ประกาศทวเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด สถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf ดาวน์โหลด 0.10 MB 423 6 ม.ค. 64
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด 1.75 MB 9,623 23 มิ.ย. 63
ระบบประกันคุณภาพโรงเรียน     ครั้ง วันที่
2565มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดาวน์โหลด 0.57 MB 866 20 ส.ค. 65
2564รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา sar ดาวน์โหลด 0.57 MB 284 20 ส.ค. 65
คู่มือ     ครั้ง วันที่
คู่มือฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 4.11 MB 2,366 26 ส.ค. 63
คู่มือฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.68 MB 316 26 ส.ค. 63
คู่มือฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.71 MB 324 26 ส.ค. 63
SAR 2562 ดาวน์โหลด 1.48 MB 286 28 ส.ค. 63
คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.66 MB 267 2 ก.ย. 63
คู่มือการขยายผล การสัมมนาประกันแนวใหม่ ดาวน์โหลด 5.28 MB 829 6 พ.ค. 62
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ดาวน์โหลด 50.21 MB 242 6 พ.ค. 62
โรงเรียนที่ดี นพ.ธีรเกียรติ ดาวน์โหลด 15.66 MB 286 6 พ.ค. 62
นพ.วิจารณ์ พาณิช วิจัยชั้นเรียน ดาวน์โหลด 7.61 MB 319 6 พ.ค. 62
แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน2551 ดาวน์โหลด 2.15 MB 353 6 พ.ค. 62
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.81 MB 349 6 พ.ค. 62
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลด 0.04 MB 286 6 พ.ค. 62
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลัก ดาวน์โหลด 3.28 MB 429 6 พ.ค. 62
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 17.62 MB 84,095 6 พ.ค. 62
คู่มือการใช้งานคัดกรองนักเรียนยากจน_2.2561 ดาวน์โหลด 0.05 MB 281 6 พ.ค. 62
แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.การศึกษา2561 ดาวน์โหลด 3.85 MB 8,004 6 พ.ค. 62
คู่มือนิเทศภายในโรงเรียน ดาวน์โหลด 2.41 MB 274 6 พ.ค. 62
แนวทางการวัดและประเมินผลหลักสูตร51 ดาวน์โหลด 7.01 MB 282 6 พ.ค. 62
แผนต้านทุจริตม.1-ม.6     ครั้ง วันที่
แผนต้านทุจริตม.6 ดาวน์โหลด 3.74 MB 953 1 พ.ค. 62
แผนต้านทุจริต ม.5 ดาวน์โหลด 3.35 MB 20,028 1 พ.ค. 62
แผนต้านทุจริตม.4 ดาวน์โหลด 3.99 MB 11,600 1 พ.ค. 62
แผนต้านทุจริต ม.3 ดาวน์โหลด 6.89 MB 1,343 1 พ.ค. 62
แผนต้านทุจริต ม.2 ดาวน์โหลด 8.03 MB 1,767 1 พ.ค. 62
แผนต้านทุจริตม.1 ดาวน์โหลด 4.01 MB 1,662 1 พ.ค. 62
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ดาวน์โหลด 9.67 MB 806 1 พ.ค. 62
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
เรื่อง การสรรหาบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด 0.12 MB 39 27 เม.ย. 67
2566.01 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลด 0.25 MB 94 21 ส.ค. 66
2564 การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(Business Continuity Plan : BCP) ดาวน์โหลด 0.40 MB 929 31 พ.ค. 64
3. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด 0.12 MB 230 20 ส.ค. 63
แบบสรุปผลงานนวัตกรรรม ดาวน์โหลด 1.94 MB 328 10 ก.ค. 63
มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด 3.34 MB 13,354 21 มิ.ย. 63
การเรียนการสอนทางไกลโควิด-19 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม นำเสนอ 2มิถุนายน2563 ดาวน์โหลด 11.64 MB 3,288 31 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนทางไกลโควิด-19 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม (ฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลด 2.21 MB 11,238 28 พ.ค. 63
แผ่นพับโครงการคำเงาะ ดาวน์โหลด 0.20 MB 255 23 มี.ค. 63
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.46 MB 366 27 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม-ขอรับทุนการศึกษา ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น ดาวน์โหลด 0.49 MB 334 15 ม.ค. 63
แบบคำขอรับทุนการศึกษา ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น ดาวน์โหลด 0.12 MB 360 15 ม.ค. 63
ร้องเรียน ดาวน์โหลด 0.07 MB 258 14 ก.ย. 62
โครงการ คาราวานต้านทุจริต โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ดาวน์โหลด 0.51 MB 822 30 ก.ค. 62
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ?โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต?โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดาวน์โหลด 0.51 MB 29,495 30 ก.ค. 62
กระบวนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ดาวน์โหลด 1.28 MB 406 15 ก.ค. 62
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด 53.53 MB 367 18 พ.ค. 62
ประกาศ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด 1.55 MB 298 18 เม.ย. 62
สื่อการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต     ครั้ง วันที่
210สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต:10โตไปไม่โกง ตอน โดนัท ดาวน์โหลด 70.61 MB 332 17 มิ.ย. 62
208สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต:08อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม(Barza) ดาวน์โหลด 5.20 MB 288 14 มิ.ย. 62
207สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต:07 รับสินบน ดาวน์โหลด 5.78 MB 322 14 มิ.ย. 62
206สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต:06 ทุจริตเชิงนโยบาย ดาวน์โหลด 23.25 MB 389 14 มิ.ย. 62
205สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต:05 กลโกงฮั๊วประมูล ดาวน์โหลด 21.40 MB 284 14 มิ.ย. 62
204สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต:04 เชื่อหรือไม่ ดาวน์โหลด 20.01 MB 272 14 มิ.ย. 62
203สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต:03 ค่าโง่ ดาวน์โหลด 18.12 MB 303 14 มิ.ย. 62
202สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต:02นิมนต์ยิ้มเดลี่ คนดีไม่คอรัปชั่น1 ดาวน์โหลด 27.20 MB 294 14 มิ.ย. 62
201สื่อการเรียนรู้วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต:01 สินบน ดาวน์โหลด 29.81 MB 265 14 มิ.ย. 62
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ชิ้นงาน/ผลงาน) ดาวน์โหลด 0.19 MB 433 19 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม ?หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา? ดาวน์โหลด 0.31 MB 5,299 19 ส.ค. 62
13.ผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด 6.19 MB 265 4 มิ.ย. 62
01.Paoboonjin(รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา) ดาวน์โหลด 14.57 MB 319 31 พ.ค. 62
12.รายการ คุยกับ ป.ป.ช. ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด 94.95 MB 322 4 มิ.ย. 62
14.ทุจริตแก้คะแนน ดาวน์โหลด 29.68 MB 448 4 มิ.ย. 62
11.INFOGRAPHIC_ผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด 15.87 MB 293 4 มิ.ย. 62
07.แก้ไม่จบสี่แยกกล้วยแขก ทารถติด-ผิดกฎหมาย ดาวน์โหลด 4.47 MB 433 4 มิ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ     ครั้ง วันที่
pttผอ.2 ดาวน์โหลด 18.39 MB 243 15 มี.ค. 64
ภาคผนวก ดาวน์โหลด 1.99 MB 693 15 มี.ค. 64
คลินิกรักษ์ภาษา ที่ ๑ โรค ร ล เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด 94.19 MB 285 30 ก.ค. 62
มหิงสาสายสืบ     ครั้ง วันที่
แผ่นพับโครงการ อโศกอินเดีย ดาวน์โหลด 0.23 MB 1,970 30 ต.ค. 62
แผ่นพับชื่อโครงการต้นฮักหลวง(รักใหญ่)พรรณไม้มากประโยชน์ แฝงคุณค่าวัฒนธรรมไทย ดาวน์โหลด 0.19 MB 465 30 ต.ค. 62
แผ่นพับชื่อโครงการนักสืบป่าสัก ดาวน์โหลด 0.56 MB 212 30 ต.ค. 62
แผ่นพับชื่อโครงการ แมลงปอสระน้ำโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดาวน์โหลด 0.14 MB 3,892 30 ต.ค. 62
แผ่นพับชื่อโครงการทองกวาว ดาวน์โหลด 0.23 MB 217 30 ต.ค. 62
แผ่นพับชื่อโครงการหูกวางสรรพคุณและประโยชน์ของต้นหูกวาง ดาวน์โหลด 0.21 MB 238 30 ต.ค. 62
โครงการมหิงสาสายสืบ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562     ครั้ง วันที่
คำเงาะ ดาวน์โหลด 0.20 MB 229 23 มี.ค. 63
คู่มือพบที่ปรึกษา (โฮมรูม)     ครั้ง วันที่
คู่มือพบที่ปรึกษา (โฮมรูม) ม 1 ดาวน์โหลด 1.15 MB 435 23 มิ.ย. 63
คู่มือพบที่ปรึกษา (โฮมรูม) ม 2 ดาวน์โหลด 2.38 MB 900 23 มิ.ย. 63
คู่มือพบที่ปรึกษา (โฮมรูม) ม 3 ดาวน์โหลด 1.32 MB 2,332 23 มิ.ย. 63
คู่มือพบที่ปรึกษา (โฮมรูม) ม 4 ดาวน์โหลด 0.97 MB 542 23 มิ.ย. 63
คู่มือพบที่ปรึกษา (โฮมรูม) ม 5 ดาวน์โหลด 1.35 MB 21,479 23 มิ.ย. 63
คู่มือพบที่ปรึกษา (โฮมรูม) ม 6 ดาวน์โหลด 1.07 MB 1,100 23 มิ.ย. 63
แบบบันทึกกิจกรรมพบที่ปรึกษา (โฮมรูม) ดาวน์โหลด 1.07 MB 2,858 23 มิ.ย. 63
ทักท้วงรายงานผลการประเมิน สมศ.รอบ4     ครั้ง วันที่
ผลงาน นววัตกรรม เครื่องเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยบอร์ดkids bright ดาวน์โหลด 0.37 MB 370 9 ก.ค. 63
2562รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report SAR)ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 1.48 MB 801 3 ก.ค. 63
เกียรติบัตรรางวัลของโรงเรียน ปี 2560-2562 จนถึงก่อนการประเมิน สมศ. ดาวน์โหลด 0.87 MB 316 8 ก.ค. 63
เกียรติบัตรรางวัลของโรงเรียน ปี 2560-2562 จนถึงก่อนการประเมิน สมศ. ดาวน์โหลด 0.87 MB 335 8 ก.ค. 63
รางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ จากสำนักงานคุรุสภา เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะการออกเสียงภาษาไทยชุดคลินิกรักษ์ภาษา พัฒนาสู่แบบฝึกออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.33 MB 251 9 ก.ค. 63
ผลงาน นววัตกรรม เครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ดาวน์โหลด 0.32 MB 326 9 ก.ค. 63
แบบสรุปผลงานนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพรูปแบบโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์(แคคตัสและหัตถกรรมจากขี้เลื่อยแปลงร่าง) ดาวน์โหลด 1.94 MB 255 10 ก.ค. 63
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ ? ๒๕๖๓)โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดาวน์โหลด 0.32 MB 511 13 ก.ค. 63
2561 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report SAR)ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด 1.13 MB 529 3 ก.ค. 63
ภาพบรรยยากาศ รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก รอบ 4 ดาวน์โหลด 0.72 MB 407 3 ก.ค. 63
เกียรติบัตรรางวัลของนักเรียน ปี 2560-2562 จนถึงก่อนการประเมิน สมศ. ดาวน์โหลด 4.60 MB 392 3 ก.ค. 63
เกียรติบัตรรางวัลของครู ปี 2560-2562 จนถึงก่อนการประเมิน สมศ. ดาวน์โหลด 5.21 MB 522 3 ก.ค. 63
1. PPT บทสรุปของผู้บริหาร ดาวน์โหลด 14.48 MB 393 3 ก.ค. 63
ภาพกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ วิชาชีพ งานช่าง ดาวน์โหลด 0.59 MB 329 8 ก.ค. 63
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     ครั้ง วันที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.15 MB 0 21 มิ.ย. 67
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด 0.07 MB 0 21 มิ.ย. 67
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.16 MB 0 21 มิ.ย. 67
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลด 0.11 MB 0 21 มิ.ย. 67
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด 0.08 MB 0 21 มิ.ย. 67
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 0.14 MB 0 21 มิ.ย. 67
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด 0.34 MB 0 21 มิ.ย. 67
33. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด 0.12 MB 222 20 ส.ค. 63
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด 0.22 MB 299 20 ส.ค. 63
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด 0.22 MB 217 20 ส.ค. 63
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด 0.21 MB 222 20 ส.ค. 63
4.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด 0.21 MB 221 20 ส.ค. 63
5.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลด 0.12 MB 216 20 ส.ค. 63
6.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด 0.07 MB 213 20 ส.ค. 63
7.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด 0.05 MB 212 20 ส.ค. 63
8.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด 0.20 MB 246 20 ส.ค. 63
9.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด 0.18 MB 224 20 ส.ค. 63
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด 0.42 MB 209 20 ส.ค. 63
11.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด 0.13 MB 222 20 ส.ค. 63
12.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลด 0.08 MB 211 20 ส.ค. 63
13.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 8.01 MB 212 20 ส.ค. 63
14.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด 0.20 MB 219 20 ส.ค. 63
15.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 0.10 MB 233 20 ส.ค. 63
16.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด 0.07 MB 217 20 ส.ค. 63
17.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด 0.12 MB 290 20 ส.ค. 63
18.กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 0.14 MB 209 20 ส.ค. 63
19.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด 0.09 MB 214 20 ส.ค. 63
20.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด 0.08 MB 207 20 ส.ค. 63
21.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด 0.23 MB 220 20 ส.ค. 63
22.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ดาวน์โหลด 0.06 MB 215 20 ส.ค. 63
23.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 0.34 MB 229 20 ส.ค. 63
24.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด 0.34 MB 228 20 ส.ค. 63
25.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด 1.56 MB 215 20 ส.ค. 63
26.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด 0.44 MB 228 20 ส.ค. 63
27.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด 0.07 MB 224 20 ส.ค. 63
28.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลด 0.16 MB 229 20 ส.ค. 63
29.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ดาวน์โหลด 1.64 MB 216 20 ส.ค. 63
30.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด 0.28 MB 264 20 ส.ค. 63
31. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด 0.06 MB 211 20 ส.ค. 63
32. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 0.06 MB 210 20 ส.ค. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี     ครั้ง วันที่
2564.01ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด 0.13 MB 261 10 ส.ค. 65
2564.02ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด 0.15 MB 240 10 ส.ค. 65
2564.03ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด 0.10 MB 218 10 ส.ค. 65
2564.04ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด 0.12 MB 212 10 ส.ค. 65
2565.01ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด 0.10 MB 276 10 ส.ค. 65
2565.02 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)ประจำไตรมาสที่ 2ok ดาวน์โหลด 0.19 MB 283 1 ก.ย. 65
2562 ประจำไตรมาสที่ 4 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลด 0.16 MB 433 21 ส.ค. 63
2562 ประจำไตรมาสที่ 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลด 0.13 MB 445 21 ส.ค. 63
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา. หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e- ... ดาวน์โหลด 0.30 MB 249 28 ส.ค. 63
คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ดาวน์โหลด 3.52 MB 903 28 ส.ค. 63
2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 0.59 MB 344 26 ต.ค. 63
2563 ประจำไตรมาสที่ 1 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลด 0.13 MB 400 26 ต.ค. 63
2563 ประจำไตรมาสที่ 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลด 0.13 MB 323 26 ต.ค. 63
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     ครั้ง วันที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.12 MB 261 25 ส.ค. 63
ข้อมูลประเมินOIT     ครั้ง วันที่
2565การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อ38 ดาวน์โหลด 0.40 MB 229 21 ก.ค. 65
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดาวน์โหลด 0.08 MB 213 21 ก.ค. 65
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด 0.08 MB 244 21 ก.ค. 65
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.09 MB 213 21 ก.ค. 65
2565มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 0.09 MB 216 21 ก.ค. 65
2564 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด 0.50 MB 207 21 ก.ค. 65
2565รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.19 MB 198 4 ส.ค. 65
2565โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดาวน์โหลด 0.14 MB 274 4 ส.ค. 65
เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 0.17 MB 245 5 ส.ค. 65
2565ข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.14 MB 226 5 ส.ค. 65
2565แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 317 5 ส.ค. 65
2565รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด 0.10 MB 281 5 ส.ค. 65
2564ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลด 0.90 MB 223 5 ส.ค. 65
2565รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 1.03 MB 331 8 ส.ค. 65
2565การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลด 0.58 MB 196 24 ส.ค. 65
2565การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 0.51 MB 324 24 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.08 MB 282 1 ก.ย. 65
O34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลด 0.08 MB 273 26 ส.ค. 63
O29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด 0.14 MB 244 26 ส.ค. 63
O41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.14 MB 259 26 ส.ค. 63
O42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 0.18 MB 278 26 ส.ค. 63
O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 1.81 MB 244 26 ส.ค. 63
O31.ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดาวน์โหลด 0.09 MB 241 26 ส.ค. 63
O38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลด 1.73 MB 293 27 ส.ค. 63
O39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.13 MB 275 27 ส.ค. 63
O35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลด 1.78 MB 348 27 ส.ค. 63
O33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด 0.26 MB 271 28 ส.ค. 63
O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลด 0.16 MB 1,349 28 ส.ค. 63
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลด 0.16 MB 253 28 ส.ค. 63
O40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.08 MB 288 28 ส.ค. 63
O14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 423 28 ส.ค. 63
O15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.35 MB 261 28 ส.ค. 63
O16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ดาวน์โหลด 0.23 MB 2,365 28 ส.ค. 63
O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด 0.07 MB 335 28 ส.ค. 63
O28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดาวน์โหลด 0.27 MB 348 28 ส.ค. 63
O22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ดาวน์โหลด 0.05 MB 257 28 ส.ค. 63
O4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด 1.06 MB 544 31 ส.ค. 63
O18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลด 0.12 MB 316 31 ส.ค. 63
O11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 0.38 MB 232 1 ก.ย. 63
O21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.22 MB 239 1 ก.ย. 63
O26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.18 MB 325 1 ก.ย. 63
เอกสารโรงเรียน     ครั้ง วันที่
2564 ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ บริหารงานทั้ง4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.72 MB 251 20 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.08 MB 241 20 ก.ค. 65
2564รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-แบบปค.รวม ดาวน์โหลด 0.19 MB 2,145 21 ก.ค. 65
รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดาวน์โหลด 4.99 MB 2,897 12 ก.ย. 65
2562 สรุปผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ บริหารงานทั้ง4 ฝ่ายโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลด 1.52 MB 563 26 ส.ค. 63
โครงงานต้านทุจริต ปี2563 ดาวน์โหลด 6.01 MB 41,109 18 ก.ย. 63
ถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร ดาวน์โหลด 17.55 MB 257 27 ก.ย. 63
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล     ครั้ง วันที่
ว14หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ดาวน์โหลด 4.74 MB 290 28 ส.ค. 63
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.08 MB 252 28 ส.ค. 63
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกศจ. ดาวน์โหลด 6.13 MB 464 28 ส.ค. 63
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยะฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง ดาวน์โหลด 0.08 MB 255 28 ส.ค. 63
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.04 MB 248 28 ส.ค. 63
แผนงานงบประมาณ     ครั้ง วันที่
สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 1.44 MB 107 21 ส.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.11 MB 331 29 มี.ค. 65
สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.89 MB 302 29 มี.ค. 65
2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 3.05 MB 334 20 ก.ค. 65
การวิเคราะห์งบประมาณรายรับ ? รายจ่าย ของเงินงบประมาณ ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.30 MB 250 20 ก.ค. 65
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 7.20 MB 527 22 ธ.ค. 64
ที่มางบประมาณ2564 ดาวน์โหลด 0.09 MB 277 2 ต.ค. 63
งบประมาณคงเหลือปี63งานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.17 MB 275 2 ต.ค. 63
งบประมาณคงเหลือปี63งานบุคคล ดาวน์โหลด 0.05 MB 273 2 ต.ค. 63
งบประมาณคงเหลือ63งานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.05 MB 249 2 ต.ค. 63
งบประมาณคงเหลือ63งานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด 0.05 MB 268 2 ต.ค. 63
งบประมาณงานบุคคล64 ดาวน์โหลด 0.06 MB 250 2 ต.ค. 63
งบประมาณงานงบประมาณ64 ดาวน์โหลด 0.06 MB 261 2 ต.ค. 63
งบประมาณงานบริหารทั่วไป64 ดาวน์โหลด 0.06 MB 276 2 ต.ค. 63
งบประมาณงานวิชาการ64 ดาวน์โหลด 0.24 MB 309 5 ต.ค. 63
งบสำรองจ่าย64 ดาวน์โหลด 0.05 MB 339 8 ต.ค. 63
บริหารงบประมาณภาพรวม64 ดาวน์โหลด 0.05 MB 243 8 ต.ค. 63
ฟอร์มการเขียนโครงการปีงบ64 ดาวน์โหลด 0.11 MB 266 8 ต.ค. 63
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์-กลยุทธ์ 2563-2566 ดาวน์โหลด 0.02 MB 380 8 ต.ค. 63
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม     ครั้ง วันที่
สื่อ/นวัตกรรม     ครั้ง วันที่
PLC 7 Steps แก้ปัญหาและสร้างคนดี นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ปี 2564 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ ดาวน์โหลด 4.49 MB 1,093 2 ส.ค. 65
การบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพ โดยใช้รูปแบบ TWS-SMOOTH-4Q MODEL ดาวน์โหลด 0.45 MB 458 2 ส.ค. 65
การส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา โดยนำ TWS บวร 4Q MODEL ดาวน์โหลด 12.52 MB 439 3 ส.ค. 65
ชุดฝึกทักษะผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง วิชา ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ง23230 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) นางจรรยา พุทธา ดาวน์โหลด 0.63 MB 3,463 15 ส.ค. 65
แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัสและการจัดสวนในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) ของนายดวงเด่น พิจอมบุตร ดาวน์โหลด 4.05 MB 194 15 ส.ค. 65
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ?ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ" ดาวน์โหลด 1.36 MB 15,877 15 ส.ค. 65
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรเรื่องววีปอเมริกาเหนือ ของนางมงคลยา พานดง ดาวน์โหลด 1.46 MB 200 15 ส.ค. 65
บทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาจีน เรื่อง พินอิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนายณัฐดนัย วาลี ดาวน์โหลด 0.76 MB 1,309 15 ส.ค. 65
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานเขียนแบบพื้นฐานรายวิชา งานเขียนแบบเทคนิค1 ดาวน์โหลด 0.87 MB 3,772 15 ส.ค. 65
รวมสูตรคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ดาวน์โหลด 0.35 MB 3,102 15 ส.ค. 65
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English Writing Skill กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดาวน์โหลด 2.32 MB 622 15 ส.ค. 65
ชุดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 เรื่องPart of speech ดาวน์โหลด 0.62 MB 564 15 ส.ค. 65
ชุดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ33101 เรื่องPart of speech ดาวน์โหลด 0.62 MB 4,950 15 ส.ค. 65
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1รหัสวิชา ค21101เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม ดาวน์โหลด 0.19 MB 536 15 ส.ค. 65
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 6 ส23103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรเรื่องทวีปอเมริกาเหนือ ของนางมงคลยา พานดง ดาวน์โหลด 1.46 MB 816 15 ส.ค. 65
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Nauhghty Winnie ดาวน์โหลด 0.58 MB 396 15 ส.ค. 65
ปรากฏการณ์ของคลื่นกล ดาวน์โหลด 19.95 MB 228 16 ส.ค. 65
สนุกคิดพิชิตคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ดาวน์โหลด 3.08 MB 249 16 ส.ค. 65
2564การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ งานถนอมและแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ ดาวน์โหลด 6.02 MB 2,352 26 ส.ค. 65
เผยแพร่ผลงาน     ครั้ง วันที่
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม "การพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วม 9 เครือข่าย เพื่อสร้างสรรค์คนเก่ง คนดี ศรีทองกวาว" โดย นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ดาวน์โหลด 6.90 MB 855 15 ก.พ. 66
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม     ครั้ง วันที่
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.07 MB 119 27 ก.ค. 66
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด 0.48 MB 97 21 ส.ค. 66
การดำเนินการทางนโยบาย     ครั้ง วันที่
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลด 0.05 MB 118 27 ก.ค. 66
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Data Privacy Policy) ดาวน์โหลด 0.30 MB 116 2 ส.ค. 66
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.09 MB 99 2 ส.ค. 66
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.09 MB 122 2 ส.ค. 66
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด 0.09 MB 107 2 ส.ค. 66
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด 0.33 MB 123 2 ส.ค. 66
ว4/2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.85 MB 114 2 ส.ค. 66
การสร้างนวัฒนธรรม No Gift Policy ดาวน์โหลด 5.24 MB 119 4 ส.ค. 66
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ดาวน์โหลด 1.76 MB 112 8 ส.ค. 66
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ดาวน์โหลด 0.17 MB 120 8 ส.ค. 66
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 0.21 MB 173 9 ส.ค. 66
"การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน" ดาวน์โหลด 0.53 MB 148 9 ส.ค. 66
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด 0.36 MB 133 9 ส.ค. 66
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดาวน์โหลด 0.42 MB 118 21 ส.ค. 66
การขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด 0.81 MB 118 21 ส.ค. 66
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.44 MB 97 21 ส.ค. 66
รายงานความพึงพอใจการจัดการศึกษาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.67 MB 114 21 ส.ค. 66
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 7.40 MB 439 21 ส.ค. 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (2565) ดาวน์โหลด 0.12 MB 134 21 ส.ค. 66
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ     ครั้ง วันที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSL Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 0.08 MB 15 30 พ.ค. 67
2566.01เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด 0.25 MB 103 21 ส.ค. 66
2566.01เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด 0.25 MB 101 21 ส.ค. 66
2566.01เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด 0.20 MB 154 21 ส.ค. 66
งบประมาณ     ครั้ง วันที่
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ดาวน์โหลด 0.09 MB 39 14 พ.ค. 67
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25677 รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ดาวน์โหลด 0.08 MB 19 14 พ.ค. 67
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25677 รายการปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณ423,900บาท ดาวน์โหลด 0.08 MB 30 14 พ.ค. 67
ประกาศ ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ดาวน์โหลด 2.99 MB 14 31 พ.ค. 67