• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ว 21101 วิทยาศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ
ว 21104 วิทยาการคำนวณ นายหัสรินทร์  ดอนดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 นายสถิตย์ ขาวปอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
จ 21201 ภาษาจีน นางสาวสุพรรณิภา จริยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
 21101 ภาษาไทย างสิริภางค์ ขาวปอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ส 21101 สังคมศึกษา 1 นางมงคลยา พานดง
     
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
  การงานอาชีพ 1 นางสรัญญา เรือนคำ
ง 21208  งานสร้างสรรค์การปักด้วยมือ นางจรรยา พุทธา