• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ว 32203 ฟิสิกส์ 3 นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 นางสาวกิ่งลดา หมื่นสันธิ
ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 นางสาวกิ่งลดา หมื่นสันธิ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
  ภาษาอังกฤษ 3 นายพงศกร ทามา
  าษาอังกฤษฟังพูด นายพงศกร ทามา
  ภาษาจีน นางสาวสุพรรณิภา จริยา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท 32101 ภาษาไทย นางสิริภางค์ ขาวปอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ส32102 สังคมศึกษา 3 นางมงคลยา พานดง
ส 32102 ประวัติศาสตร์สากล นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ
ส32204  กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  นางมงคลยา พานดง
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ง 32203 งานปลูกไม้ประดับกลางแจ้ง นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร