• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (VISION )
 
มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21
 

พันธกิจ
 1. เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา
 2. ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 มีความสามารถเฉพาะทางตามความถนัดของตนเอง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 3. พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์?     
       1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตสู่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
      2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ   มีความสามารถเฉพาะทางตามความถนัดของตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
       3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
      4. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
   5. โรงเรียนบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนอย่างเป็นระบบเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       6. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย