• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
    194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
    194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

  • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
    194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ค 22101 ณิตศาสตร์ ายพงษ์สิทธิ์ สุปัด
     
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
อ 22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ
อ 21203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
  งานถนอมและแปรรูปอาหาร 1 นางสรัญญา เรือนคำ
ง 22205 งานเขียนแบบพื้นฐาน นายสุพจน์ บุญมาเทพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
พ 22101 สุขศึกษา 3 นายสนั่น กาญจนเชษฐ์