• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2563  
ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
*********************************************************************
 
ตารางข้อมูลตัวชี้วัด OIT ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ข้อที่ ข้อมูล URL
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง http://thungkaow.ac.th/home/info/34/
02 ข้อมูลผู้บริหาร http://thungkaow.ac.th/home/personal/1
03 อำนาจหน้าที่ http://thungkaow.ac.th/home/info/35/
04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O4.ster.pdf
05 ข้อมูลการติดต่อ http://thungkaow.ac.th/home/info/5/
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://thungkaow.ac.th/home/info/36/
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://thungkaow.ac.th/home/
08 Q&A(ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย) http://twswebboard.sogoodweb.com/Webboard
09 Social Network http://thungkaow.ac.th/home/
การบริหารงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี http://thungkow.ac.th/plan/
011 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รอบ6เดือน
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/plan6mont.pdf
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://thungkaow.ac.th/home/info/37/
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O14standard.pdf
015 ขัอมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O15stat.pdf
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O16report.pdf
017 E-Service http://thungkaow.ac.th/home/info/39/
การบริหารเงินงบประมาณ  
018 แผนการใชัจ่ายงบประมาณประจำปี http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O18.planbudget.pdf
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/plan6mont.pdf
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน 4 ฝ่าย
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/2562%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%
B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5
%E0%B9%882%20(1).pdf

สรุุปโครงการ ปีงบประมาณ 2562 (แยกรายโครงการ)
http://thungkaow.ac.th/reportbudget2562
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O21.plan.pdf
022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O22.report.pdf
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/2562%
E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%
B2%E0%B8%AA4.pdf


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
?ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/2562%
E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%
B2%E0%B8%AA3.pdf
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O24report.pdf
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/policyperson.pdf
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/power.pdf
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://thungkaow.ac.th/home/info/38/
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O28.report.pdf
การส่งเสริมความโปร่งใส  
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O29appeal.pdf
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริและประพฤติมิชอบ http://thungkaow.ac.th/home/complaint/
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O31stat.pdf
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://thungkaow.ac.th/think
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/MOU.pdf
การป้องกันการทุจริต  
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/Honesty.pdf
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/paticipate.pdf
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O36risk.pdf
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O37process.pdf
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/culture.pdf
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี http://thungkaow.ac.th/client-pload/thungkaow/download/2562%E0%B9%
82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%
E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%
B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%
A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf


http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/plan.pdf
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รอบ 6 เดือน http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O40planreport.pdf
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/O41report.pdf
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/042pra.pdf
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://thungkaow.ac.th/client-upload/thungkaow/download/043process.pdf