• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2566การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online)
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565


 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
นายประนอม  ไทยกรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
นายเศกสรรค์  อิทธิผล    รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
O3 อำนาจหน้าที่
O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ  และ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
+ จดหมายข่าว
+ ภาพกิจกรรม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์เว็บไซต์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
MOE Safety Center โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ติดต่อสื่อสารผ่านแชท เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
O9 เว็บไซต์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน  
O10 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การวิเคราะห์งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ของเงินงบประมาณ ปี 2565 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม-31ธันวาคม 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 2(1มกราคม-31มีนาคม 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 3(1เมษายน-30มิถุนายน 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 4(1กรกฎาคม-30กันยายน 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม-31ธันวาคม 2564)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 2(1มกราคม-31มีนาคม 2565)

 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
2565โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2565ข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนผ่านMOE Safety Center โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
MOE Safety Center โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นผ่านMOE Safety Center โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน