• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ว 32205 ฟิสิกส์ 5 นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ค 33101 ณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 นางสาวกิ่งลดา หมื่นสันธิ
ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 นางสาวกิ่งลดา หมื่นสันธิ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ท 33101 ภาษาไทย นางสาวนฤมล จำอินทร์
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา ครูผู้สอน
ง 33101 การงานอาชีพ 3 นายดวงเด่น พิจอมบุตร
ง 30280 งานปลูกพืชสมุนไพร นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร