• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ดาวน์โหลด

คู่มือ     ครั้ง วันที่
คู่มือฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 4.11 MB 2,366 26 ส.ค. 63
คู่มือฝ่ายบริหารงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.68 MB 316 26 ส.ค. 63
คู่มือฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.71 MB 324 26 ส.ค. 63
SAR 2562 ดาวน์โหลด 1.48 MB 286 28 ส.ค. 63
คู่มือฝ่ายบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.66 MB 267 2 ก.ย. 63
คู่มือการขยายผล การสัมมนาประกันแนวใหม่ ดาวน์โหลด 5.28 MB 829 6 พ.ค. 62
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ดาวน์โหลด 50.21 MB 242 6 พ.ค. 62
โรงเรียนที่ดี นพ.ธีรเกียรติ ดาวน์โหลด 15.66 MB 286 6 พ.ค. 62
นพ.วิจารณ์ พาณิช วิจัยชั้นเรียน ดาวน์โหลด 7.61 MB 319 6 พ.ค. 62
แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน2551 ดาวน์โหลด 2.15 MB 353 6 พ.ค. 62
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.81 MB 349 6 พ.ค. 62
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลด 0.04 MB 286 6 พ.ค. 62
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลัก ดาวน์โหลด 3.28 MB 429 6 พ.ค. 62
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด 17.62 MB 84,095 6 พ.ค. 62
คู่มือการใช้งานคัดกรองนักเรียนยากจน_2.2561 ดาวน์โหลด 0.05 MB 281 6 พ.ค. 62
แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.การศึกษา2561 ดาวน์โหลด 3.85 MB 8,004 6 พ.ค. 62
คู่มือนิเทศภายในโรงเรียน ดาวน์โหลด 2.41 MB 274 6 พ.ค. 62
แนวทางการวัดและประเมินผลหลักสูตร51 ดาวน์โหลด 7.01 MB 282 6 พ.ค. 62