• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ดร.ศานติกรศิ์  วงค์เขียว
Santikorn Wongkaew, Ph.D
 
ชื่อ-สกุล                     ดร.ศานติกรศิ์  วงค์เขียว
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน            โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปานจ.ลำปาง 52240
โทรศัพท์                    084 948 6686
E-mail                       [email protected]
Facebook :               ศานติกรศิ์ วงค์เขียวประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2559 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร                                   
พ.ศ. 2551    
 
พ.ศ. 2547
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2540 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏลำปาง
 
ประวัติการรับราชการ
       1. ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  สพม. 35
          ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 4 เดือน
       2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. 35
            ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 รวมเวลา 2 ปี 5 เดือน
        3. รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สพม. 35
           ตั้งแต่วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 รวมเวลา 5 ปี 5 เดือน
        4. รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ  สพท.ลำปาง เขต 2
            ตั้งแต่วันที่ 29 เดือนเมษายน 2553 ถึง 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554  รวมเวลา 1 ปี 1 เดือน
        5. ครู โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพท.ลำปาง เขต 2
            ตั้งแต่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  ถึงวันที่ 29 เดือนเมษายน 2553 รวมเวลา 4 ปี 11 เดือน
       6. เริ่มรับราชการตำแหน่ง อาจารย์ 1  ระดับ 3 โรงเรียนลานสักวิทยา  สพท.อุทัยธานี  เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
ผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/งานวิจัย/เอกสารตำราทางวิชาการ)
               ศานติกรศิ์ วงค์เขียว. (2559). รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนเรียนรวม  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ กศ.ด., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
        ศานติกรศิ์ วงค์เขียวและอนุชา  กอนพ่วง. (2 ). รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนเรียนรวม  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 19 (2), 230-244.
       ศานติกรศิ์  วงค์เขียว. (2556). รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปีการศึกษา 2556.
        ศานติกรศิ์ วงค์เขียวและคณะ. (2546). การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง “ตำนานเมืองชาลวัน” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
 
ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์
       1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถามประกอบการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง
 “ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลเชิงพฤติกรรมการริเริ่มด้วยตนเองของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ” ของนางสาวรมิตา น่วมเกตุ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
       2. ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเพื่อยืนยันรูปแบบ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารการเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนตามพระบรมราโชบาย สำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ” ของนางอำไพ  อุตตาธรรม นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
       3. ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จังหวัดลำปาง” ของนางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       4. ผู้เชียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 หลังการตรวจสอบคุณภาพภายนอกรอบสาม” ของนางเบญญาภา  วรรณมณี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ประสบการณ์คณะทำงาน/ คณะกรรมการ
       1. คณะทำงานการลงพื้นที่ กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561      
      2. คณะทำงานทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express  Moral Service : EMS)
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559
       3. คณะทำงานทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express  Moral Service)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
       4. คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรมและทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express  Moral Service : EMS) ประจำปี 2560
       5. คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561
       6.  คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Anti-Corruption Education) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
       7. คณะกรรมการการจัดอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สสวท.
       8. คณะทำงานและคณะผู้จัดทำ “คู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
       9. คณะทำงานในการจัดประชุมรายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
       10. คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
       11. คณะทำงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2561 ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
       1. รางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  ด้านคุรุชน  คนคุณธรรม  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561
       2. คณะทำงานทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ ( Express  Moral Service :EMS) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คำสั่งที่ ศธ 04008/ว 638 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560)
       3. คณะทำงานในการจัดทำ “คู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
       4. รางวัลผู้บริหารฯที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
       5. ผู้บริหารที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ดีเยี่ยม ระดับประเทศ ที่ได้รับเกียรติยศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย  ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2558
       6. รางวัลดีเด่นการบริหารจัดการเรียนร่วม ระดับจังหวัด จากนายธาณินทร์  สุภาเสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ปีการศึกษา  2558
       7. ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง” ของนาวสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการศึกษา  วิชาเอกสังคมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (หนังสือที่ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
       8. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์  เรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หลังการตรวจสอบคุณภาพภายนอกรอบสาม ของนางสาวเบญญาภา  วรรรมณี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  (หนังสือลงวันที่ 7 มกราคม 2558)
       9. ผู้บริหารที่ปรึกษารางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ระดับประเทศ  กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ประจำปี 2557
       10. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 จากคุรุสภา ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
       11. ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น  รางวัลดีเด่นการบริหารจัดการเรียนร่วม ระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ปีการศึกษา 2556
       12. รางวัลเชิดชูเกียรติ  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา  อุทิศตน  เสียสละ  อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 2  ประจำปี 2553
       13. ครูสอนดี  สอนเก่ง สาขาภาษาไทย และเป็นผู้จัดทำพัฒนาเว็บไซต์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ www. sahavicha.com  ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปี  2553
       14. รางวัล “ ครูดีในดวงใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 7 ประจำปี  พ.ศ. 2553
       15. รางวัล “คนดีศรีเมืองเถิน” จากนายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2553
       16. ครูที่ปรึกษารางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ระดับประเทศ  กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ประจำปี 2552
       17. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  ครูที่มีผลงานวิชาการดีเด่น มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 59 ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       18. ครูที่ปรึกษารางวัลเกียรติยศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2551
       19. รางวัลเชิดชูเกียรติ  ประเภท ครูดีเด่น  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 2ประจำปี  2551
       20. รางวัลยอดเยี่ยม  ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4-ม.6) การประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรม “แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ”ประจำปีงบประมาณ 2551
       21. ครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย  ทำดี ถวายในหลวง” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประจำปี 2550 
       22. ครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย  ทำดี ถวายในหลวง” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประจำปี 2549 
ดูผลงาน/รางวัลที่ได้รับได้ที่ โปรดแสกนQR-code
 

 ประวัติการเป็นวิทยากร
               1. วิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
              1.1 การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มโรงเรียนประชารัฐ ในการกำกับของ ปตท. วันที่ 6-7 มกราคม 2561 กรุงเทพฯ
              1.2 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและอบรมเรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 16-17 กันยายน 2560 กรุงเทพฯ
              1.3 การอบรมครูแกนนำและนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์  โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฏราชกุมาร วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดน่าน
              1.4 การอบรมครูแกนนำและนักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฏราชกุมาร วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 กรุงเทพฯ
              1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ประจำปี 2559 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 จังหวัดจันทบุรี
              1.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพวิทยากรอาสาโรงเรียนคุณธรรม
วิทยากร ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ วันที่ 5-6 มกราคม 2559 กรุงเทพฯ
              1.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพวิทยากรอาสาโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ วันที่ 15-18 ตุลาคม 2558 กรุงเทพฯ
              1.8 การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 จังหวัดพะเยา
              1.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 5 กันยายน 2558 กรุงเทพฯ
              1.10 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม  วันที่ 11-14 กันยายน 2558 กรุงเทพฯ
              1.11 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา (ค่ายเหนือเกล้า) จังหวัดเชียงใหม่

       2. วิทยากรการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
              2.1 การอบรมจริยธรรมทางการพยาบาล ให้กับบุคลากรทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  รุ่นที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  และรุ่นที่ 4 วันที่ 28พฤศจิกายน 2560 
              2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม  ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23-25 มิถุนายน 2559
              2.3 การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมหน่วยงาน People & SCB Academy  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) วันที่ 20 กันยายน 2560
              2.4 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560
              2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “KTBGS คุณธรรมนำความยั่งยืน” ณ บริษัทรักษาความปลอดภัย  กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด กรุงเทพฯ วันที่ 20 เมษายน 2560
              2.6 การพัฒนาศักยภาพครู  บุคลากร  และผู้ปกครอง สู่การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 เมษายน 2560
               2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560
              2.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาอำเภอคุณธรรม  (อำเภอแม่แจ่ม) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559


       3. วิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
         3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่การขับเคลื่อนโครงการแบบมุ่งประสิทธิผลของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving  Team) วันที่ 17-21 ธันวาคม 2560 กรุงเทพฯ
         3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 8-10 กันยายน กรุงเทพฯ
         3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี  รุ่นที่ 5 วันที่ 9-10  กรกฎาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 7 วันที่ 23-24  กรกฎาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรี
         3.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการตำรวจตะเวนชายแดน  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วันที่ 8-10 กันยายน กรุงเทพฯ
         3.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1 วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 และรุ่นที่ 2  วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559 กรุงเทพฯ
 
       4. วิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
         4.1 โครงการอบรมแกนนำ “สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ” ให้กับผู้บริหาร  ครู และนักเรียน  นักศึกษาในวิทยาลัย  สังกัด  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 21-22 มกราคม 2560 กรุงเทพฯ
           4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม (สอศ.) วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ
           4.3 โครงการอบรมแกนนำพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  จังหวัดตาก  วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
           4.4 การอบรมโรงเรียนคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
             4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2559
           4.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ครูมือใหม่กับจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาเด็กวัยรุ่น” แก่ผู้บริหารและครูกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23-24 มีนาคม 2559
           4.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม (วิทยาลัยอาชีวศึกษา) วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  กรุงเทพฯ
           4.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศึกษานิเทศก์ติดตามโรงเรียนคุณธรรม” (สำหรับอาชีวศึกษา) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  กรุงเทพฯ


       5. วิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
           5.1 การชี้แจงและพัฒนาความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อความยั่งยืน ของผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้รับผิดชอบโครงการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 วันที่ 27 มกราคม 2561 จังหวัดตรัง
           5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560   จังหวัดตาก
           5.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (จังหวัดลำปาง-ลำพูน) วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 
           5.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560   จังหวัดลำปาง
           5.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2560   จังหวัดลำปาง
           5.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 วันที่ 24-25 เมษายน 2560  จังหวัดเพชรบูรณ์
           5.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 วันที่ 27-28 เมษายน 2560   จังหวัดพิษณุโลก
           5.8 การอบรมโรงเรียนคุณธรรมให้กับบุคลากรในโรงเรียนและเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 วันที่ 24 มีนาคม  2560   จังหวัดตาก
           5.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
           5.10 การประกวดโครงงาน  การทำความดีเพื่อถวายในหลวง ตามโครงการน้ำใจ  ไมตรี ร่วมทำความดี ถวายในหลวง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2551
           5.11 วิทยากรตามโครงการ “ค่ายปฐมนิเทศคุณธรรม ปรับพฤติกรรม สู่รั้วเขียวขาว” โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  จังหวัดลำปาง วันที่  16 พฤษภาคม 2550
           5.12 การอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย  ทำดี ถวายในหลวง” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2549
           5.13 การอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเจตคติสำหรับนักเรียน กลุ่มแกนนำในสถานศึกษา เพื่อป้องกันการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2548
 
 
 
การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองที่เกี่ยวกับการบริหาร
           1. ร่วมเวทีวิชาการ นวัตกรรมสู่โรงเรียนคุณภาพ  ห้องเรียนเป็นฐาน  กระบวนการเป็นทุน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
           2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School Symposium) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            3. สำเร็จการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ ในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะและผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม้ทนต่อการทุจริต  จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
           4. การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  จริยธรรม ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
           5. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
           6. หลักสูตร TEPE 55215  จริยธรรมสำหรับนักบริหาร  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           7. หลักสูตร TEPE 55202  เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           8. หลักสูตร TEPE 55204  การบริหารงานบุคคล  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
           9. หลักสูตร TEPE 55205  การดำเนินการทางวินัยข้าราชการและการสอบสวน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           10. หลักสูตร TEPE 55208 การบริหารงานพัสดุ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
           11. หลักสูตร TEPE 55207  กฎหมายมหาชน  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           12. หลักสูตร TEPE 55212  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           13. หลักสูตร กฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
           14. ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา  จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
4.2.15 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
           16. อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
           17. อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน จากสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
           18. อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์สู่ประชาคมอาเซียน  จากสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย
           19. อบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากสมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
           20. Attended THE  LEADER ’ S EDGE : SCHOOL  IMPROVMENT AND TRANSFORMATIONAL  LEADERSHIP IN THE 21 CENTURY SEMINAR  Dean of the Faculty of Education Naresuan  University, Thailand & Memorial  University of Newfoundland ,Canada

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร