• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายยุทธพิชัย ไทยกรรณ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
 
ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
นายยุทธพิชัย  ไทยกรรณ์
Mr.Yuthaphichai  Thaikan
 
ชื่อ-สกุล                  นายยุทธพิชัย ไทยกรรณ์(นายประนอม ไทยกรรณ์)
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน            โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปานจ.ลำปาง 52240
โทรศัพท์                  0946623003
E-mail                    [email protected]
Facebook :             ประนอม ไทยกรรณ์

●ประวัติการศึกษา  ป.ตรี คณิตศาสตร์/ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา/ป.โท บริหารการศึกษา
● ประวัติการรับราชการ
                           เริ่มบรรจุ อ.1 ระดับ 3  เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2544/
                           รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ต.ค. 2555 / 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 มิ.ย. 2558 ถึงปัจจุบัน
●ผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/งานวิจัย/เอกสารตำราทางวิชาการ)

            รายงานโครงการประกันคุณภาพการภายในโดยใช้กิจกรรม "STEM"

● ประสบการณ์คณะทำงาน/ คณะกรรมการ
         กรรมการและเลขานุการเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเสริมงาม/                                         
        คณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ลำปางเขต 2 

●ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ   
           รางวัลดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2557
           ผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2559
           รางวัลดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2561
           ผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2562

เอกสาร/ผลงานเผยแพร่
วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
10 ก.ย. 2564 รายงานโครงการประกันคุณภาพการภายในโดยใช้กิจกรรม "STEM" 2563 รายงาน
       
       
       
 
 
เกียรติบัตร/รางวัล
วันที่ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
30 พ.ย. 2557 รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง 2557 เกียรติบัตร
28 ต.ค. 2561 รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง 2561 เกียรติบัตร
8 ก.ย. 2559 ผู้บริหารดีเด่น เขตพื้นที่ สพป.ลำปางเขต 2 2559 เกียรติบัตร
7 ต.ค. 2562 ผู้บริหารดีเด่น เขตพื้นที่ สพป.ลำปางเขต 2 2562 เกียรติบัตร
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร