• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเศกสรรค์ อิทธิผล
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
 ข้อมูลส่วนตัว
 1.นายเศกสรรค์  อิทธิผล เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2521 อายุ 44 ปี
     บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2
      อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
2.ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน อันดับ คศ.2 ขั้น 27,920 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

3.ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 457/5 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
E- mail : [email protected] โทร.096-141-5294

ประวัติการศึกษา
1.ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สำเร็จการศึกษา 2557
2.ระดับปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำเร็จการศึกษา 2551
3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนแลมป์-เทค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำเร็จการศึกษา 2540
4.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  สำเร็จการศึกษา 2535
 
ประวัติการรับราชการ
1.วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2.วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่เบิน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
3.วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ในตำแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 
ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564 มีดังนี้
1. นายเศกสรรค์  อิทธิผล ได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จาก ศธจ.ลำปาง
2. นายเศกสรรค์  อิทธิผล ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  
 ประวัติการเป็นวิทยากร
1.โครงการตระหนักการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สพป.ลำปางเขต 3
2.การอบรมสภานักเรียน สพป.ลำปางเขต 1
3.การอบรมสภานักเรียน สพป.ลำปางเขต 3
4.โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.การอบรมครูผู้สอน ยุวกาชาด
5.การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ สพป.ลำปางเขต 1


 
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร