• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครูเชี่ยวชาญ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
2 นายสุพจน์ บุญมาเทพ ครูชำนาญการพิเศษ(งานอาคารสถานที่)
3 ว่าที่ร้อยวรัญญู เรือนคำ ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ)
4 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ครูชำนาญการ(หัวหน้างานวัดผลฯ)
5 นายสถิตย์ ขาวปอน ครูชำนาญการ (หัวหน้างานการเงิน)
6 นายพงศกร ทามา ครูชำนาญการ
7 นางสรัญญา เรือนคำ ครูเชี่ยวชาญ(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)
8 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ)
9 นางจรรยา พุทธา ครูชำนาญการพิเศษ(งานต้อนรับ)
10 นางสาวนฤมล จำอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้างานพัสดุ)
11 นางสิริภางค์ ขาวปอน ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย)
12 นางมงคลยา พานดง ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ)
13 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ