• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  194 หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสวัสดิ์ ตามเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายกำพล จบทั่ว กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 นางพรรณี การดื่ม กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4 นางสาวพฤฒพนิต โกวฤทธิ์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
5 พระครูปราโมทย์พัฒนาภรณ์ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
6 นายสุรินทร์ จุไร กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
7 นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร อาจารย์ใหญ่
8 นายสกล ไหมสาสน์
9 นางจุรีย์ สร้อยเพชร อาจารย์ใหญ่
10 นางเบญญาภา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 นายทรงศักดิ์ สาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
12 นายเกตุ เปี้ยอุตร
13 นายวรากร นิ้วยะวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
14 นางสาวปราณชนก พรหมดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์
15 นายรัชชานนท์ ปาละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
16 นายสุรเดช ตื้อยศ
17 นายทวี เขื่อนแก้ว
18 นายหัสรินทร์ ดอนดี
19 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 นายวิโรจ หลักมั่น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
21 นายสนั่น กาญจนเชษฐ์
22 นายนิเวศน์ ปราชญวิทยาการ
23 นายบุญเรือง แสนอิ่นคำ
24 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1
25 นายวัชรเมธี บุ้งทอง
26 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 นายพิมนน์ ปิติลุ
28 นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
29 นายเศกสรรค์ อิทธิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
30 นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครูเชี่ยวชาญ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
31 นายสุพจน์ บุญมาเทพ ครูชำนาญการพิเศษ(งานอาคารสถานที่)
32 ว่าที่ร้อยวรัญญู เรือนคำ ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ)
33 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ครูชำนาญการ(หัวหน้างานวัดผลฯ)
34 นายสถิตย์ ขาวปอน ครูชำนาญการ (หัวหน้างานการเงิน)
35 นายพงศกร ทามา ครูชำนาญการ
36 นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด ครูอัตราจ้าง(สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
37 นายณัฐดนัย วาลี
38 นายสว่าง เกตุมรรค ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
39 นางกิ่งลดา หมื่นสันธิ
40 นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ
41 นางสาวสุพรรณิภา จริยา
42 นางศิริญญา เขื่อนแก้ว
43 นางเด่นดาว ทะนันชัย
44 นางวรัญญา เครือวรรณ
45 นางสาวนัฐนิชา เจ้าภักดี
46 นางสาวเบญจมาศ ทองลิ้ม
47 นางสาวรัชนีกร คำเงิน
48 นางสรัญญา เรือนคำ ครูเชี่ยวชาญ(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)
49 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ)
50 นางจรรยา พุทธา ครูชำนาญการพิเศษ(งานต้อนรับ)
51 นางสาวนฤมล จำอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้างานพัสดุ)
52 นางสิริภางค์ ขาวปอน ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย)
53 นางมงคลยา พานดง ครูชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ)
54 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
55 นางสาวสุนิสา สุพันธ์ พนักงานราชการ(ครูสาขาภาษาอังกฤษ)
56 นางสาวนิตยา นันทะใจ พนักงานราชการ(ครูสาขาฟิสิกส์)
57 นางสาวเจนจิรา น้ำใจดี